Triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2021-2030